Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Európsky elektronický formulár na vyhľadávanie cestujúceho (dPLF)

Vitajte v aplikácii EÚ pre všeobecný elektronický formulár na vyhľadávanie pasažierov (dPLF) pre leteckú, lodnú (námornú aj riečnu) a pozemnú prepravu (autobusy, vlaky, automobily).

 

Čo predstavuje elektronický formulár na vyhľadávanie pasažierov a akým spôsobom sa využívajú údaje?

Formuláre na vyhľadávanie cestujúcich (PLF) sa využívajú orgánmi verejného zdravotníctva na zjednodušenie trasovania kontaktov v prípade, keď sú cestujúci vystavení infekčným ochoreniam pri lete lietadlom, plavbe loďou, jazde vlakom, autobusom či automobilom. Cestujúcimi poskytnuté údaje v PLF môžu využívať orgány verejného zdravotníctva v cieľových krajinách na rýchle kontaktovanie cestujúcich. Cieľom je ochrana zdravia samotných cestujúcich aj ich kontaktov a súčasne aj zamedzenie ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Krajiny, v ktorých sa vyžaduje vyplnenie dotazníkov PLF, momentálne využívajú papierové formuláre na vyhľadávanie pasažierov, prípadne si vypracovali národné online systémy. Vo svetle pandémie ochorenia COVID-19 došlo k vývoju webovej aplikácie pre európsky elektronický formulár na vyhľadávanie cestujúcich (dPLF) s cieľom zjednodušiť používanie v prípade trvajúcich zdravotných rizík pri cestovaní za hranice. Tento digitálny formulár umožňuje jednoduchší a rýchlejší zber údajov a ich výmenu medzi zainteresovanými stranami. Vďaka tomu je sledovane kontaktov efektívnejšie a účinnejšie. Niektoré krajiny spájajú formulár dPLF s testovaním, prípadne s určitým karanténnymi zásadami.

 

Kto musí vypĺňať elektronický formulár vyhľadávania cestujúcich?

Ľudia cestujúci do niektorej z nižšie uvedených krajín (keď je to cieľ ich cesty), musia formulára na vyhľadávanie cestujúcich vypĺňať prostredníctvom európskeho elektronického formulára na vyhľadávanie cestujúcich (dPLF).

 • Malta
 • Slovinsko

Každá krajina má vlastné pravidlá, kto je povinný vypĺňať formulár PFL (niektorým krajinám stačí v prípade, ak spolu cestuje jedna rodina, aby formulár PLF vyplnil len jeden jej príslušník. V iných krajinách zas musí samostatný formulár vypĺňať každá dospelá osoba).

Konkrétne informácie o vypĺňaní formulárov si prečítajte v kapitole CESTOVNÉ PROTOKOLY. Na prečítanie daného protokolu zvoľte krajinu, do ktorej cestujete.

Ak cestujete na iné miesto a/alebo si chcete skontrolovať, či sa uplatňujú nejaké cestovné obmedzenia, využite na to nástroj Európskej únie s názvom Re-open EU, ktorý nájdete po kliknutí sem.

 

Aké údaje potrebujem na vyplnenie formulára dPLF?

Cestujúcich môžu orgány požiadať o ďalšie informácie, týkajúce sa tejto problematiky:

 • Informácie o doprave a cestovaní
 • Osobné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Informácie o trvalom pobyte
 • Predchádzajúce ubytovanie
 • Dočasná adresa
 • Spolucestujúci
 • Kontaktné údaje pre prípady núdze

 

Kedy musia cestujúci v aplikácii EÚ pre dPLF vyplniť elektronický formulár na vyhľadávanie cestujúcich?

 • Plavba výletnou loďou (pred vylodením)
 • Plavba riečnou loďou (pred vylodením)
 • Cestovanie vlakom, autobusom, automobilom (pred vystúpením)
 • Let lietadlom (Po check-ine a pred vystúpením)

 

Aký je postup vypĺňania elektronického formulára vyhľadávania cestujúcich?

Cestujúci si musia vybrať cieľovú krajinu a spôsob prepravy (letecká, výletná loď, riečna loď, vlak, autobus, automobil).

V závislosti od odpovede cestujúci:

 • prejdú priamo na existujúce národné databázy krajín, kde vyplnia formulára o vyhľadávaní cestujúcich. V takomto prípade je potrebné dodržiavať pokyny danej krajiny; alebo
 • pri krajinách, ktoré nemajú vypracované národné databázy, vyplnia cestujúci prostredníctvom webovej aplikácie európskeho elektronického formulára na vyhľadávanie cestujúcich (dPLF) online formulár.

 

Aký je postup vypĺňania formulára dPLF vo webovej aplikácii EU dPLF?

 

KROK 1: Registrácia

Cestujúci sa musia použitím platnej e-mailovej adresy a hesla zaregistrovať do webovej aplikácie EU dPLF.

Cestujúci na zadanú adresu dostanú potvrdzovací e-mail.

Na overenie a dokončenie registrácie musia cestujúci kliknúť na odkaz odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu.

KROK 2: Vyplnenie formulára dPLF

Cestujúci budú musieť zadať nasledovné údaje:

 • Informácie o doprave a cestovaní
 • Osobné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Informácie o trvalom pobyte
 • Predchádzajúce ubytovanie
 • Dočasná adresa
 • Spolucestujúci
 • Kontaktné údaje pre prípady núdze

ΚROK 3: Kontrola a odoslanie dPLF

Pred odoslaním formulára bude mať cestujúci si skontrolovať vyplnené údaje, ktoré môže prípadne aj upraviť. Po vyplnení elektronického formulára na vyhľadávanie cestujúcich musia cestujúci stlačiť tlačidlo odoslania. Cestujúcim príde po odoslaní formulára dPLF e-mail s potvrdením.

KROK 4: Príjem QR kódu

Cestujúci dostanú formulár dPLF s jedinečným QR kódom. Zároveň dostanú aj e-mailové oznámenie (V správe bude uvedený QR kód a odkaz na stiahnutie formulára dPLF vo formáte PDF).

 

 

Čo budem musieť urobiť po príjazde?

Po príjazde bude cestujúci musieť pri vystupovaní miestnemu kontrolórovi/inšpektorovi predložiť QR kód.

Na základe údajov uvedených vo formulári dPLF pristúpi kompetentný orgán k uvaleniu platných opatrení zameraných na ochranu zdravia v konkrétnom členskom štáte.

 

Mám na odoslanie svojho formulára PLF využiť európsku webovú platformu PLF alebo národný systém?

Niektoré krajiny si na predkladanie formulárov PLF vypracovali vlastné systémy. Ďalšie krajiny zas využívajú európsky systém dPLF. Okrem toho môže krajina využívať národný systém na špecifické režimy prepravy, kým európsky systém dPLF zas na všetky iné.

V rámci prvých krokov podávania prostredníctvom európskeho systému PLF cestujúcich aplikácia upovedomí cestujúcich, že PLF je potrebné podať prostredníctvom špecifického systému krajiny, prípadne cez európsky systém dPLF. V prvom prípade sa cestujúcemu zobrazí výzva na návštevu webovej stránky špecifického systému danej krajiny. V druhom prípade bude cestujúci pokračovať vyplnením PLF prostredníctvom európskeho systému dPLF.

 

Musím predložiť samostatný formulár PLF v prípade, ak sa počas cesty zastavím vo viacerých krajinách?

Všeobecným pravidlom je, že ak cestujúci využíva viaceré spôsoby prepravy (lodná, letecká, vlak, autobus), musí pri každom novom spôsobe prepravy (lodná, letecky, vlak, autobus) do inej krajiny cestujúci vypĺňať nový formulár PLF. Výnimkou sú lety, kedy cesta zahŕňa prestupy na lety do rôznych krajín. V tom prípade stačí predložiť iba jeden formulár PLF pre cieľovú krajinu. Ak však cestujúci opustí priestory letiska ešte pred nasadnutím na prestupný let, musí pre danú krajinu tiež vyplniť samostatný formulár PLF.

Cestujúci plaviaci sa na výletnej lodi musia formulár PLF predložiť iba raz, kde si zvolia cieľovú krajinu koncového vylodenia (koniec plavby). Cestujúci bude musieť do elektronické systému vyplniť názvy prístavov, kde má plavba zastávku.

Cestujúci idúci automobilom musia predložiť PLF pri každom vstupe do krajiny, ktorá si vyžaduje predkladanie formulárov dPLF.