Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Foirm Aimsitheoir Digiteach Paisinéirí na hEorpa (FAPd)

Fáilte chuig iarratas an AE ar Fhoirmeacha Coiteanna Digiteacha Aimsitheoir Paisinéirí (FAPdanna) don earnáil aeir, mhuirí (cúrsáil agus bád farantóireachta) agus iompair ar an talamh (bus, traein, gluaisteán).

 

Cad is foirm dhigiteach Aimsitheoir Paisinéirí ann agus conas a úsáidtear sonraí?

Úsáideann údaráis sláinte poiblí Foirmeacha Aimsitheoir Paisinéirí (FAPanna) chun rianú teagmhála a éascú sa chás go nochtaigh taistealaithe le galar ionfhabhtaíoch le linn dóibh a bheith ag taisteal ar eitleán nó ar aerárthach, ar long (cúrsáil/bhád farantóireachta), ar iarnród, ar bhus nó ar ghluaisteán. Is féidir le húdaráis sláinte poiblí i dtíortha cinn scríbe an fhaisnéis a sholáthraíonn taistealaithe i FABanna a úsáid chun teagmháil thapa a dhéanamh le taistealaithe, chun sláinte taistealaithe agus a dteagmhálaithe a chosaint, chomh maith le cosc a chur ar tuilleadh leathadh galar.

Tá foirmeacha aimsithe paisinéirí ar pháipéir á n-úsáid ag tíortha a dteastaíonn FAP uathu faoi láthair nó tá córais náisiúnta ar líne forbartha acu. I bhfianaise na bpaindéime COVID-19, forbraíodh feidhmchlár gréasáin ar Fhoirm Aimsitheoir Paisinéirí dhigiteach de chuid an AE (FAPd) chun úsáid FAPanna a éascú le linn bagairtí sláinte trastheorann. Ceadaíonn an fhormáid dhigiteach seo bailiú agus malartú sonraí níos éasca agus níos gasta idir geallsealbhóirí, rud a fhágann go mbeidh rianú teagmhála níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla. Tá roinnt tíortha ag nascadh an FAPd leis an mbeartas tástála nó coraintín don taistealaithe.

 

Cé a chaithfidh an Fhoirm Aimsitheoir Paisinéirí Digiteach a chomhlánú?

Ba cheart do phaisinéirí a thaistealaíonn chuig ceann de na tíortha thíos (mar a gceann scríbe) foirm aimsitheora paisinéirí a chomhlánú tríd an bhFoirm Aimsitheoir Digiteach Paisinéirí Eorpach (FAPd)

 • Málta
 • An tSlóivéin

Tá a beartas féin ag gach tír maidir le cé a chaithfidh an PLF a chomhlánú (roghnaíonn roinnt tíortha sa chás go bhfuil teaghlach ag taisteal le chéile, ní mór ach ball amháin den teaghlach an FAP a chomhlánú agus éilíonn tíortha eile go gcomhlánaíonn gach duine fásta FAP aonair).

Le haghaidh sainriachtanais maidir leis an bhfoirm a chomhlánú féach, le do thoil, ar PRÓTACAIL TAISTEAL, agus roghnaigh an tír a bhfuil tú ag taisteal chuici chun a prótacal a léamh.

Má tá tú ag taisteal chuig ceann scríbe eile agus/nó más mian leat a sheiceáil má tá aon srianta taistil i bhfeidhm, le do thoil, seiceáil uirlis an Aontais Eorpaigh dar teideal Athoscail an AE trí chliceáil anseo.

 

Cad iad na sonraí a chaithfidh a bheith agam chun an FAPd a chomhlánú?

D’fhéadfaí iarraidh ar thaistealaithe faisnéis a sholáthar faoi:

 • Tíolacas agus Eolas iompair
 • Eolas pearsanta
 • Eolas teagmhála
 • Eolas seolta buan
 • Cóiríocht roimhe seo
 • Seoladh sealadach
 • Cómhanaigh taistil
 • Faisnéis teagmhála éigeandála

 

Cén uair ar cheart do thaistealaithe an fhoirm dhigiteach aimsitheoir paisinéirí a chomhlánú san iarratas AE ar FAPdanna?

 • Ag taisteal ar long cúrsála (Roimh díbhordáil)
 • Ag taisteal ar bhád farantóireachta (Roimh bordáil)
 • Ag taisteal ar thraein, bus nó carr (Roimh bordáil)
 • Ag taisteal ar eitleán (Tar éis seiceáil isteach agus roimh bordáil)

 

Cad é an nós imeachta chun an Fhoirm Aimsitheoir Paisinéirí Digiteach a chomhlánú?

Iarrfar ar thaistealaithe an tír chinn scríbe agus modhanna taistil a roghnú (eitleán, long cúrsála, bád farantóireachta, traein, bus, carr).

Ag brath ar a bhfreagra beith ar thaistealaithe:

 • díriú chuig bunachair sonraí náisiúnta na dtíortha atá ann cheana chun na foirmeacha aimsitheora paisinéirí a chomhlánú. Sa chás seo, ní mór na treoracha náisiúnta a leanúint

 • i gcás tíortha nach bhfuil bunachair shonraí náisiúnta acu, comhlánóidh taistealaithe an fhoirm ar líne trí fheidhmchlár gréasáin an AE um Fhoirmeacha Aimsitheoir Paisinéirí (FAPdanna).

 

Cad é an nós imeachta chun an FAPd a chomhlánú san fheidhmchlár gréasáin FAPd de chuid an AE?

 

CÉIM 1: Clár

Ní mór do thaistealaithe clárú le feidhmchlár gréasáin FAPd an AE trí sheoladh ríomhphoist bailí agus pasfhocal a sholáthar.

Gheobhaidh taistealaithe ríomhphost deimhniú sa seoladh ríomhphoist a thug siad.

Chun an clárúchán a bhailíochtú agus a chomhlánú ní mór do thaistealaithe cliceáil ar an nasc a sheoltar chuig an seoladh ríomhphoist dearbhaithe.

 

CÉIM 2: Comhlánaigh an FAPd

Iarrfar ar thaistealaithe faisnéis a sholáthar faoi:

 • Tíolacas agus Eolas iompair
 • Eolas pearsanta
 • Eolas teagmhála
 • Eolas seolta buan
 • Cóiríocht roimhe seo
 • Seoladh sealadach
 • Cómhanaigh taistil
 • Faisnéis teagmhála éigeandála

 

CÉIM 3: Athbhreithnigh agus cuir isteach an FAPd

Sula gcuirfear isteach an fhoirm beidh an taistealaí in ann réamhamharc a dhéanamh ar na sonraí atá comhlánaithe aige agus iad a chur in eagar más gá. Nuair a bheidh an Fhoirm Aimsitheoir Paisinéara dhigiteach comhlánaithe, ba chóir don taistealaithe an cnaipe ‘Cuir isteach’ a bhrú. Gheobhaidh an taistealaithe ríomhphost deimhnithe nuair a chuirtear an FAPd isteach.

 

CÉIM 4: Faigh an Cód QR

Gheobhaidh taistealaithe an FAPd mar aon lena gcód Mearfhreagartha (QR) uathúil agus cuirfear é sin in iúl trí ríomhphost (Beidh an cód QR agus nasc chun an FAPd a íoslódáil i bhformáid PDF sa phost).

 

 

Cad a chaithfidh mé a dhéanamh ar theacht dom?

Nuair a shroichfidh sé/sí iarrfar ar an taistealaí an Cód QR a thaispeáint don Rialaitheoir/Cigire Réigiúnach/Áitiúil ag PI.

Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil sa FAPd, cuirfidh an t-údarás inniúil na bearta sláinte is infheidhme i ngach Ballstát i bhfeidhm.

 

Ar cheart dom ardán gréasáin Eorpach PLF nó córas Náisiúnta a úsáid chun mo FAP a chur isteach?

Tá a gcórais féin forbartha ag roinnt tíortha chun FABanna a chur isteach. Tá an córas FAP Eorpach á úsáid ag roinnt tíortha eile. Ina theannta sin, féadfaidh tír an córas náisiúnta a úsáid le haghaidh modhanna sonracha iompair agus an córas FAPd Eorpach a úsáid le haghaidh modhanna eile iompair.

Ag na chéad chéimeanna den aighneacht tríd an FAP Eorpach, cuirfear an taistealaí ar an eolas san iarratas más gá dó/di FAP a chur isteach trí chóras tíre ar leith nó tríd an gcóras FAPd Eorpach. Sa chéad chás tabharfar leid don taistealaí cuairt a thabhairt ar leathanach gréasáin shainchóras na tíre seo. In aon chás eile leanfaidh an taistealaí den FAP a chomhlánú tríd an gcóras FAPd Eorpach.

 

An gcaithfidh mé FAP ar leith a chur isteach má tá stadanna i níos mó ná tír amháin i gceist le mo thuras?

Mar riail ghinearálta nuair a úsáideann an taistealaí modhanna éagsúla iompair (long, eitleán, traein, bus), ansin ba chóir FAP nua a chomhlánú gach uair a bhord an taistealaí iompar nua (long, eitleán, traein, bus) chun taisteal go dtí tír eile. Mar eisceacht, nuair a bhíonn taistealaithe ag taisteal ar eitleán, agus go n-áirítear leis an taisteal eitiltí nasctha i dtír/tíortha éagsúla, níor cheart ach FAP amháin a chur isteach don tír is ceann scríbe. Mar sin féin, má théann an taistealaí taobh amuigh den aerfort, sula dtéann sé ar bord na heitilte nasctha, ba cheart FAP ar leith a chomhlánú don tír seo freisin.

Ní mór do thaistealaithe a bheidh ag taisteal le long cúrsála an FAP a chur isteach uair amháin agus tír a dtuirlingthe deiridh (deireadh an chúrsála) a roghnú mar thír chinn scríbe. Beidh ar an taistealaí ainmneacha na gcalafort atá an turas mara ag glaoch orthu a chomhlánú sa chóras leictreonach.

Ní mór do thaistealaithe a bhíonn ag taisteal i gcarr FAP a chur isteach gach uair a thagann siad isteach i dtír a éilíonn FAPd a chur isteach.